Protokol z 28. jednání Sněmu delegátů per rollam 13. – 16. 7. 2022