Po třech letech projektových příprav se stavba nové svazkové školy Pod Beckovem blíží vydání stavebního povolení. Několikaměsíční zpoždění, které projekt během povolovacího procesu a řešení financování nabral, ale znamená nutnost odkladu zahájení provozu. Líbeznická škola se navíc v příštím školním roce dostane na maximum své kapacity. Spádové obce nyní společně hledají nejvhodnější řešení pro přibližně 210 žáků, kteří mají ve školním roce 2023/24 nastoupit do prvních tříd.

Škola Pod Beckovem – v pořadí čtvrté navýšení kapacity ve spádovém obvodu

Navyšování kapacity žákovských míst ve spádovém obvodu obcí Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Zlonín, Předboj, Bořanovice započalo v roce 2014. Tehdy ZŠ Líbeznice stavbou Rondelu přidala ke svým stávajícím 500 žákům 240 nových míst. Na novostavbě za 47 milionů Kč se tehdy finančně podílely spádové obce. Další rozšíření na sebe nedalo dlouho čekat. Již ve školním roce 2017/18 byl zahájen provoz v půdní nástavbě „staré budovy“ líbeznické školy. Nástavba umožnila zvýšení kapacity o dalších 180 žáků. Náklady této stavební akce činily 38 milionů Kč a opět se na ní finančně podílely také spádové obce. K nárůstu obyvatel ve spádové oblasti se v tomto období přidala ještě narůstající oblíbenost líbeznické školy, a tak prakticky ihned po dokončení nástavby bylo jasné, že bude nutné kapacitu dále navyšovat. V rekordním čase mezi lety 2017 a 2019 dokázaly Líbeznice za přispění spádových obcí vyprojektovat, vysoutěžit a také postavit další objekt líbeznické školy – Neorondel. Budova pro 600 žáků byla otevřena v září 2019. Náklady na stavbu Neorondelu činily 246 milionů Kč a opět se na nich podílely spádové obce. Celkem byla kapacita školy v období 2015 až 2019 navýšena z 500 na dnešních rejstříkových 1600 žáků. Uvedené navýšení si vyžádalo 331 milionů Kč a bylo jej možné realizovat pouze díky dotacím Ministerstva financí a příspěvku Středočeského kraje.

Přitažlivost bydlení na venkově v dojezdové vzdálenosti do Prahy je ale neúprosná. Demografické studie předpovídající potřebné počty žákovských míst v jednotlivých letech se navíc naplnily v těch nejpesimističtějších variantách. A tak již v roce 2018 před dostavěním budovy Neorondelu bylo zřejmé, že ani nově navyšovaná kapacita opět nebude stačit. Spádové obce se tehdy zavázaly založit Svazek Pod Beckovem a hledat vhodné umístění pro úplně novou svazkovou školu Pod Beckovem. V té době bylo již zřejmé, že v Líbeznicích kapacitu dále rozšiřovat nelze.

V letech 2019 vznikly studie proveditelnosti na čtyři možné umístění škol – v Předboji, Nové Vsi, Měšicích a v Bašti. Z aktualizované demografické studie vyplynulo, že kapacita nové školy musí být třikrát 9 tříd. V polovině roku 2020 byly zadány architektonické studie na vznik dvou pracovišť školy – v Bašti a v Měšicích. Od poloviny roku 2021 pak probíhají projekční práce ke stavebnímu povolení a jeho zajištění. Pracoviště v Měšicích stavební povolení získalo počátkem června tohoto roku. V Bašti očekáváme vydání stavebního povolení během prázdnin.

Projekt tedy po třech letech projektových příprav zakončuje fázi povolování, pokračuje zpracování prováděcí dokumentace a začíná příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí kolem 1 mld. Kč a bez vhodně nastaveného dotačního titulu nelze stavbu realizovat. Uvedené náklady jsou srovnatelné s náklady dalších připravovaných svazkových škol ve Středočeském kraji. Jedná se o realitu aktuálních cen stavebních prací a materiálů. V rámci projektování a povolovacího řízení projekt bohužel nabral několikaměsíční zpoždění a je tedy jasné, že se nepodaří ani jedno pracoviště otevřít k září 2023, jak jsme si původně přáli. K tomuto datu totiž bude líbeznická škola již úplně naplněna a nebude možné do líbeznických budov přijmout všechny zájemce o první třídy.

Kritický školní rok 2023/24

Nová budova líbeznické školy tzv. Neorondel byla zaplněna již ve školním roce 2020/21, tedy 2 roky po jejím otevření. Od té doby je přijímání nových žáků do ZŠ Líbeznice umožněno jen díky využívání odborných učeben pro kmenové třídy a navyšování počtu dětí ve třídě. Ještě v následujícím školním roce 2022/23 se líbeznické škole podaří přijmout všechny nové žáky. Pro školní rok 2023/24 bude její kapacita ale již zcela vyčerpána a nebude možné přijmout všechny zájemce o první třídu do jejích prostor.

Spádové obce nyní společně řeší, jak se postarat o sedm tříd prvňáčků, kteří mají dle prognóz nastoupit k výuce ve školním roce 2023/24. Ve hře je několik variant. Jednou z nich je vznik detašovaného pracoviště mimo spádové území, kam bychom žáky společně dováželi. Druhou a zatím nejslibnější variantou je vznik několika detašovaných pracovišť přímo ve vybraných spádových obcích pod hlavičkou ZŠ Líbeznice. Která z variant bude nakonec vybrána bude jasné na podzim tohoto roku. O zvoleném řešení vás budeme včas informovat. Rádi bychom vás ale již nyní ujistili, že podnikáme veškeré kroky k zajištění žákovské kapacity pro kritický školní rok 2023/24 a že máme v plánu se postarat o všechny žáky, kteří budou v tomto roce začínat svou školní docházku.

Nedostačující kapacita základních škol – krajské téma

Nedostatečná kapacita základních škol není rozhodně jen problémem naší spádové oblasti. V sídle Středočeského kraje se 22. června 2022 sešlo na 120 starostů a zastupitelů středočeských obcí. Ti společně s krajským vedením vyzvali vládu k urychlenému řešení financování stavby škol. V kraji přibylo od revoluce téměř 400 tisíc obyvatel a situace je kritická zejména v tzv. vnitřním prstenci kolem Prahy. Do něj patří také naše spádová oblast. Počet obyvatel se zde od roku 2002 ztrojnásobil.

Útěchou nám může být, že Svazek obcí Pod Beckovem je na tom díky včasné přípravě o poznání lépe než většina účastníků červnového setkání. Na rozdíl od většiny obcí jsme nečekali na zveřejnění dotačního titulu a společně jsme začali připravovat architektonické studie a projektovou dokumentaci. Díky této pokročilé připravenosti je nyní škola Pod Beckovem adresně uvedena ve zveřejněné dotační výzvě a má dotaci prakticky jistou. Nyní společně s dalšími svazky a obcemi vyjednáváme s Ministerstvem školství o zvýšení dotace na vytvoření jednoho žákovského místa z 800 tisíc Kč na 1 milion Kč, abychom byli schopni pokrýt enormní nárůst cen stavebních prací za posledních několik měsíců. Svazek Pod Beckovem se nespoléhá jen na financování Ministerstva školství, ale připravuje také čerpání dotací na zateplení budov a zelené střechy, na odborné učebny a na infrastrukturu.

Časová osa rozšiřování kapacit základních škol ve spádovém území

  • 1956–2014 – ZŠ Líbeznice – kapacita 500 žáků
  • 2015 – ZŠ Líbeznice – Rondel – rozšíření o 240 žáků (47 milionů Kč)
  • 2017 – ZŠ Líbeznice – Nástavba – rozšíření o 180 žáků (38 milionů Kč)
  • 2019 – ZŠ Líbeznice – Neorondel – rozšíření o 600 žáků (246 milionů Kč)
  • 2019 – Založení Svazku obcí Pod Beckovem, Zpracování studií proveditelnosti na vznik nové školy v jednotlivých obcích
  • 2020 – Zahájení projekčních příprav ZŠ Pod Beckovem pro pracoviště Bašť a Měšice o celkové kapacitě 810 žáků
  • 2022 (plán) – Zisk stavebního povolení, Výběr zhotovitele stavby (odhadované náklady 1 mld. Kč)
  • 2023 (plán) – Realizace stavby
  • 2024 (plán) – Realizace stavby, Zahájení provozu

Sněm delegátů Svazku Pod Beckovem

Starostové:

Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Líbeznice

Ing. Martin Čacký, starosta obce Měšice

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, starosta obce Bašť

Jiří Melichar, starosta obce Nová Ves

Pavla Příšovská, starostka obce Předboj

Ing. František Polák, starosta obce Zlonín

Libor Řápek, starosta obce Bořanovice