Protokol z jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 24. – 27. 10. 2022